అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం లో బయటపడ్డ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల కాలం నాటి సొరంగ మార్గాలు భయాందోళనలో ప్రజలు – Ananthapur

అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం లో బయటపడ్డ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల కాలం నాటి సొరంగ మార్గాలు భయాందోళనలో ప్రజలు  – Ananthapur

ఆంధ్రశక్తి :- అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం లో బయటపడ్డ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల కాలం నాటి సొరంగ మార్గాలు భయాందోళనలో ప్రజలు   మీరు ఈ వీడియో చూశారు అంటే మీకే అర్థం అవుతుంది..  

Leave a Comment

x