ఏలూరు మిస్టరీ వ్యాధితో దీర్ఘకాల సమస్యలు వస్తాయంటున్నా వైద్య నిపుణులు – Doctor Ravindra Analysis On Eluru Mystary Disease

ఏలూరు మిస్టరీ వ్యాధితో దీర్ఘకాల సమస్యలు వస్తాయంటున్నా వైద్య నిపుణులు  – Doctor Ravindra Analysis On Eluru Mystary Disease 

ఆంధ్రశక్తి :- ఇప్పుడు ఏలూరు ను వణికిస్తున్న ఒక అంతు చిక్కని వ్యాధి అసలు ఎందుకు వచ్చింది దానితో వుండే దీర్ఘకాల సమస్యలను గూర్చి మనం ఈ క్రింది వీడియో లో పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు.. 

Leave a Comment

x