కూరగాయలే కొంప ముంచాయిర బాబు… About AS News

కూరగాయలే కొంప ముంచాయిర బాబు… About AS News

ఆంధ్రశక్తి :- ఏలూరు ని కూరగాయలే కొంపముంచాయి అని అంటున్న   వైద్య నిపుణులు దీనిలో ఎంత వరకు నిజం ఉంది…

Leave a Comment

x