గాలి పటం ఎగురవేస్తూ పతంగితో పాటు కొట్టుకుపోయిన బుడ్డోడు – మీరు ఈ వీడియో చూశారు అంటే నవ్వు అపుకోలేరు – AS News

గాలి పటం ఎగురవేస్తూ పతంగితో పాటు కొట్టుకుపోయిన బుడ్డోడు –  మీరు ఈ వీడియో చూశారు అంటే నవ్వు అపుకోలేరు – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- గాలి పటం ఎగురవేస్తూ పతంగితో పాటు కొట్టుకుపోయిన బుడ్డోడు –  మీరు ఈ వీడియో చూశారు అంటే నవ్వు అపుకోలేరు – AS News 

Leave a Comment

x