పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో నేడు భారీ ఉద్యోగాలు విడుదల రాత పరీక్షా లేదు ఫీజు లేదు కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టి జాబ్ కొట్టేయండి నెలకు శాలరీ 40,000/- వరకు ఉంటుంది..

పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో నేడు భారీ ఉద్యోగాలు విడుదల రాత పరీక్షా లేదు ఫీజు లేదు కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టి జాబ్ కొట్టేయండి నెలకు శాలరీ 40,000/- వరకు ఉంటుంది..  

ఆంధ్రశక్తి :- పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో నేడు భారీ ఉద్యోగాలు విడుదల రాత పరీక్షా లేదు ఫీజు లేదు కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టి జాబ్ కొట్టేయండి నెలకు శాలరీ 40,000/- వరకు ఉంటుంది..  

మీరు మరింత సమాచారం కొరకు ఈ క్రింది నెంబర్ కు కాల్ చేయండి.. 63033688996

Leave a Comment

x