బిచ్చగాడు అనుకోని పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లారు – బాషా రేంజ్ ఫ్లాష్ బాక్ – ఏకంగా గవర్నర్ ఫోన్ చేశాడు – AS News

బిచ్చగాడు అనుకోని పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లారు – బాషా రేంజ్ ఫ్లాష్ బాక్ – ఏకంగా  గవర్నర్ ఫోన్ చేశాడు – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :-  బిచ్చగాడు అనుకోని పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లారు – బాషా రేంజ్ ఫ్లాష్ బాక్ – ఏకంగా  గవర్నర్ ఫోన్ చేశాడు – AS News

   

మీరు ఒక్కసారి ఈ క్రింది వీడియో చూడండి మీకే అర్థం అవుతుంది.. 

Leave a Comment

x