విమానంపై తేనెటీగల దాడి నుండి పైలెట్ ఎంత చాకచక్యంగా తప్పించాడో ఈ వీడియో చూడండి….

విమానంపై తేనెటీగల దాడి నుండి పైలెట్ ఎంత చాకచక్యంగా తప్పించాడో ఈ వీడియో చూడండి….  

ఆంధ్రశక్తి :-  విమానంపై తేనెటీగల దాడి నుండి పైలెట్ ఎంత చాకచక్యంగా తప్పించాడో ఈ వీడియో చూడండి….

Leave a Comment

x