వైరల్ వీడియో – సెల్ఫీ తీసుకుందామని వెళ్లి రెండు రైలు బోగి లను కాల్చేశాడు – AS News

వైరల్ వీడియో – సెల్ఫీ తీసుకుందామని వెళ్లి రెండు రైలు బోగి లను కాల్చేశాడు – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- వైరల్ వీడియో సెల్ఫీ తీసుకుందామని వెళ్లి రెండు రైలు బోగి లను కాల్చేశాడు  ఇది ఒడిశా లో జరిగింది. మీరు  ఒక్కసారి ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.. 

మీరు ఒక్కసారి ఈ పై వీడియో చూశారు అంటే మీకే అర్థం అవుతుంది..

Leave a Comment

x